Декларация за поверителност на личните данни на субектите извършващи покупки чрез уебсайта на КОПСА УАЙН ТРЕЙД 


1. Въведение:


Благодарим Ви, че проявихте интерес към нашия КОПСА УАЙН ТРЕЙД 
Тази декларация за поверителност е приложима за www.copsashop.bg (уебсайта), притежаван и управляван от КОПСА УАЙН ТРЕЙД 
Посетителите на уебсайта (интернет страницата) на КОПСА УАЙН ТРЕЙД са две категории:


– Нерегистрирани: Това са лица, които посещават интернет страницата на КОПСА УАЙН ТРЕЙД без да извършват регистрация.
– Регистрирани: Това са посетители, които се регистрират на интернет страницата, чрез въвеждане на лични данни.


Използването на интернет страницата на КОПСА УАЙН ТРЕЙД е възможно без индикация на лични данни (посещението и разглеждането на интернет страницата не изисква предоставянето на лични данни), но ако Вие искате да извършите покупки на стоки от КОПСА УАЙН ТРЕЙД чрез нашия уебсайт, е необходимо предоставянето и обработването на Ваши лични данни.
Защитата на личните Ви данни е приоритет за КОПСА УАЙН ТРЕЙД и ние гарантираме защитата на личните Ви данни в максимална степен.


При обработването на лични данни КОПСА УАЙН ТРЕЙД спазва РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на спазване съответните български закони – Закон за защита на личните данни и приложимата местна правна уредба за защита на личните данни ) и те се обработват в съответствие с тази Декларация на КОПСА УАЙН ТРЕЙД .


Като администратор КОПСА УАЙН ТРЕЙД е внедрил множество технически и организационни мерки, за да осигури най-пълната защита на личните Ви данни, обработвани чрез този уебсайт.
Кои лични данни и каква информация обработва администратора КОПСА УАЙН ТРЕЙД и защо те се събират и обработват, се обяснява в тази Декларация за поверителност на личните данни на субектите на данни използващи услугите на уебсайта на КОПСА УАЙН ТРЕЙД . Настоящата Декларация за поверителност има за цел да Ви информира как да осъществявате достъп до информацията и да я актуализирате. Освен това да бъдете информирани чрез нея и за правата, които имате.


2. Принципи свързани с обработването на личните Ви данни


2.1. КОПСА УАЙН ТРЕЙД  обработва личните Ви данни за целите на извършване на резервации за желаните от Вас услуги и изпълнение на задълженията по продажбите, като спазва следните принципи:
а) Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно
Общият регламент за защита на данните посочва, че обработването е законосъобразно, когато е налице поне един от следните елементи при обработването:
– субектът е дал съгласие за една или повече конкретни цели
– е за изпълнение на договор, по който субектът е страна
– за спазване на законово задължение, приложимо спрямо администратора o е за изпълнение на задача в обществен интерес
– е за защита на жизненоважни интереси на субекта на данните
– е необходимо за легитимните интереси на администратора, освен ако тези на субекта не са с предимство, например, когато субектът е дете
б) Личните данни се събират за конкретни, точно определени и легитимни цели и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
в) Личните данни, които се събират и обработват при извършването на продажби на сайта на „КОПСА УАЙН ТРЕЙД  са съотносими, свързани с и ненадхвърлящи целите, за които се обработват.
г) Личните данни са точни и при необходимост се актуализират.
д) Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват.
е) Личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват.
ж) личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.


2.2. Служителите, които обработват лични данни преминават първоначално и периодични обучения за защита на лични данни и се запознават с приложимото законодателство.


3. ОпределенияНашата декларация за поверителност на личните данни трябва да бъде ясна и разбираема. За да се осигури това, ние бихме искали първо да Ви обясним терминологията, която е използвана в нея.
В тази декларация за защита на данните, ние използваме, следните термини:
а) лични данни
Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
б) субект на данни
Субект на данни означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице; в) обработване
в) обработване на лични данни
Обработване на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана
с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
г) ограничаване на обработването
Ограничаване на обработването означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване обработването им в бъдеще.
д) профилиране
Профилиране означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.
е) администратор или администратор отговорен за обработването
Администратор или администратор отговорен за обработването означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка
ж) обработващ лични данни
Обработващ лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.
з) получател
Получател означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване, в съответствие с правото на Съюза или правото на държава-членка, не се считат за получатели; обработването на тези данни от посочените публични органи трябва да отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.
и) трета страна
Трета страна означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.
й) съгласие
Съгласие на субекта на данните е всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.


4. Име и адрес на администратора


Администратор за целите на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), другите закони за защита на данните, приложими в държавите-членки на Европейския съюз и другите разпоредби, свързани със защитата на данните е:
„ВИ КОПСА“ ООД, с ЕИК 160026157
Гр. Карлово, ул.“Ген.Карцов“34
Карлово, България
Телефон: +359 882 645452
Email: [email protected]
Уебсайт: www.copsashop.bg


5. Име и адрес на лице за контакт


Лицето за контакт/:
Иван Минков
Администраторът КОПСА УАЙН ТРЕЙД обработва и носи отговорност за личните Ви данни.
Вие може по всяко време директно да се обърнете към нашето лице за контакт с всички въпроси и предложения, относно защитата на данните Ви.
Всяко заинтересовано лице може по всяко време директно да се обърне към нашето лице за контакт с всички въпроси и предложения, относно защитата на данните.


6. Бисквитки


Интернет страницата на „КОПСА УАЙН ТРЕЙД  използва “бисквитки”.
“Бисквитките” или „Cookies” са текстови файлове, които когато посещавате интернет страницата ни чрез интернет браузъра Ви се поставят в устройството Ви. Когато я посетите отново, Бисквитката дава възможност на нашата интернет страница да разпознае Вашето устройство. Така “Бисквитките” ни позволяват да разпознаваме нашите потребители на уебсайта. Целта на това разпознаване е да улесни потребителите да използват нашия уебсайт. С помощта на “бисквитка” информацията и офертите на нашия уебсайт могат да бъдат оптимизирани с оглед на потребителя. Потребителят на уебсайта, който използва “бисквитки”, напр. не е необходимо всеки път да въвежда данни за достъп, когато уебсайтът е достъпен, защото бисквитката се съхранява в компютърната система на потребителя и това се поема от уебсайта.
Друг пример е “бисквитката” на пазарска количка в онлайн магазина. Онлайн магазинът запомня артикулите, които клиентът е поставил във виртуална пазарска количка чрез “бисквитка”.
Вие обаче можете по всяко време чрез съответната настройка на използвания от Вас интернет браузър да отказвате всички „бисквитки“ или да показва, когато се изпраща „бисквитка“. Освен това, вече зададените “бисквитки” могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузъра или други софтуерни програми. Това е възможно при всички популярни интернет браузъри. Ако Вие деактивирате настройката на “бисквитките” в използвания интернет браузър, някои функции или услуги на уебсайта може да не функционират правилно без „бисквитки“.


7.Събиране и обработване на данни.


Ако поръчате услуга/и, Ви питаме за Ваши лични данни, за да можем да обработим поръчката Ви.
С регистрацията Ви на нашия уебсайт, ще запазим предоставените от Вас данни, за да улесним Вашите покупки от нашия уебсайт.Чрез създаване на профил в нашия магазин, ще имате достъп до ускорен процес за извършване на поръчките, ще можете да запазите личните си настройки, да преглеждате предишни поръчки.
Регистрираните лица са свободни да променят по всяко време личните данни, посочени по време на регистрацията и поръчването.
Ако имате нужда по друг начин да се свържете с нас за да извършите поръчка (като например по телефон, чрез имейл или на място в търговски обект), ние ще съберем информация за Вас и по тези канали, за да можем да обработим поръчката Ви и да Ви доставим стоката.
Какви данни се обработват от ВИ КОПСА ООД:
– Обработват се следните видове лични данни, предоставени от Вас и необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на :
(1) за физическа идентичност: Вашето собствено име и фамилия, Вашето ЕГН – само ако Вие сте получател физическо лице и искате да Ви бъде издадена фактура при извършена възмездна доставка (чл. 7 ЗСч, чл. 114 ЗДДС, чл. 84 ДОПК);
Имена, адрес и други данни на пълномощник, вписани в документа за упълномощаването му да представлява субекта на данни пред; КОПСА УАЙН ТРЕЙД 
(2) данни за контакт: Вашия адрес: за доставка, фактуриране, и за кореспонденция (улица, номер, блок, вход, етаж, апартамент; област; пощенски код, наименование на
населеното място, държава или друго: например пратка до пощенски офис на куриерска фирма), адрес на електронна поща (e-mail адрес), телефон за връзка;
(3) информация за кредитна или дебитна карта и банкова сметка – данни събирани при извършване на плащането към или за възстановяване от на платената цена при анулация в законоустановения срок или при невъзможност за
(4) данни от профила Ви за достъп – Вашето потребителско име за достъп до парола, история на поръчките;
(5) друга информация, свързана с направена резервация: Ваш подпис – за удостоверяване на действия: получаване на ваучер или друг документ, на фактура; Ваши писма, електронни писма, информация относно рекламацията, жалби, искания, оплаквания; друга обратна връзка, която получаваме от Вас.
Винаги можете да изберете какви лични данни искате да ни предоставите (ако изобщо имате желание да ни предоставите Ваши лични данни). Ако обаче искате да направите поръчка, изискваме от Вас (като минимум) Вашето име и фамилия, адрес и телефон за връзка
и ако изберете да не ги предоставяте, ние няма да можем да обработим поръчката Ви и да Ви доставим стоката.
– Данни, предоставени от Вас посредством използването на дадено устройство (Вашия компютър, таблет, телефон или друго устройство):
Дори и да не направите поръчка, когато посещавате нашия уебсайт, ние събираме информация автоматично, като част от нея може да са лични данни. Тази информация включва данни като (1) Вашия интернет протокол адрес (IP адрес), (2) датата и времето на достъп до Интернет сайта ни, (3) датата и часа на регистрацията в уебсайта ни (4) използваните видове и версии на браузъра, (5) информация за операционната система на устройството (6) настройките ви за език (7) интернет доставчика на системата за достъп (8) история на преглеждането (9) на интернет страницата, от която системата за достъп до него достига нашия уебсайт (т.наречените референти).
При използване на тези данни, КОПСА УАЙН ТРЕЙД  не прави заключения за Вас. Тази информация е необходима за (1) правилно представяне на съдържанието на нашия сайт (2) оптимизиране на съдържанието на нашия сайт, (3) осигуряване на дългосрочната жизнеспособност на нашите системи за информационни технологии и уебсайт технологии и
(4) за целите на защита на функционирането на сайта, например за защита срещу кибератаки и при необходимост да се даде възможност за разследване на извършени престъпления. Тези данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако има законово задължение за предаване на данните или ако прехвърлянето служи за целите на наказателното преследване.
– Обработват се следните данни, изготвени и генерирани от КОПСА УАЙН ТРЕЙД  в процеса на продажба на услугите: (1) номер на поръчка, клиентски номер, информация за фактури и размер на съдържащите се в тях задължения; (2) данни, необходими за изготвяне на фактурите за доставки, както и за доказване на тяхната достоверност – вид, количество и стойност на закупените услуги; (3) информация за избрания от Вас начин на плащане, (4) информация за избрания от Вас начин на плащане, извършени и дължими плащания; (5) информация за изменения, допълнения или отказ от поръчки.


8. Предоставяне на лични данни от субекта на данни на администратора, като договорно или законово задължение.


Възможните последствия от липсата на предоставяне на лични данни
Изясняваме, че предоставянето на лични данни може да е частично изисквано от закона (например данъчни разпоредби) или може да бъде и резултат от договорни разпоредби (например информация за договорния партньор). Субектът на данните например трябва да ни предостави лични данни, когато бъде сключен договор с него. Липсата на предоставяне на лични данни би довела до това, че договорът с физическото лице не може да бъде сключен и изпълнен.
Преди да предостави свои лични данни субектът на данните може да се свърже с нашето лице за контакт. Нашето лице за контакт пояснява на субекта на данни дали предоставянето на лични данни се изисква по закон или договор или е необходимо за сключването на договора.


9. Целта на обработването на Вашите лични данни


E приемането на Вашите поръчки за покупки и извършването въз основа на тях на продажби в онлайн магазина на КОПСА УАЙН ТРЕЙД  като личните Ви данни се обработват на следните правни основания за обработване:
а) за установяване на самоличността Ви и сключване на продажбите;
б) използване на събраните данни за Вас за изпълнение на договорните задължения на КОПСА УАЙН ТРЕЙД  произтичащи от продажбата на услугите:
– за дейностите, свързани с приемане на поръчките постъпили в онлайн магазина на КОПСА УАЙН ТРЕЙД  (т.е. извършени в настоящия уебсайт) и изпращане на поръчаните услуги на поръчалия ги;
– за установяване на връзка с лицата по телефон, по електронен път, за изпращане на кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на поръчките;
– за обработване на отказ от сделката (покупката);
– за корекции на дължими суми при наличие на основание за това;
– за извършване на плащане от клиента или за възстановяване на клиента на платената
сума;
– за обслужване и отговор на запитвания, молби, оплаквания, предложения или жалби;
– за водене на счетоводна отчетност на извършваните доставки
– за актуализиране на предоставените лични данни или на информацията за извършените от клиента покупки
– за извършване на обработка от обработващи данните – възлагане, отчитане, приемане, разплащане;
в) изпълнение на законови задължения
– за изпълнение на изискванията на Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и на приложимото законодателство (за издаване на фактурата, кредитно, дебитно известие);
– за обезпечаването на контрола извършван от приходната администрация;
– за предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
– предоставяне на информация по искане на Комисията за защита на потребителите във връзка със задължения, предвидени в Закона за защита на потребителите;
– предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година, Закон за защита на личните данни;
10. С изключение на случаите,
когато Вашите лични данни се обработват в изпълнение на законово задължение, за изпълнението на договорно задължение на администратора по договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор, или се обработват за защита на жизненоважни интереси на Вас или на друго физическо лице, или за защита на легитимния интерес на администратора, когато той не противоречи на законните интереси на физическото лице, личните Ви данни могат да се обработват въз основа на изрично Ваше съгласие (например за директен маркетинг), като ако сте предоставили такова съгласие може да го оттеглите по всяко време.


КОПСА УАЙН ТРЕЙД  използва личните Ви данни, само за целта на приемане на поръчки за покупки, извършването въз основа на тях на продажби на сайта на КОПСА УАЙН ТРЕЙД  и изпълнение на договорните задължения на КОПСА УАЙН ТРЕЙД  произтичащи от продажбата на услугите. КОПСА УАЙН ТРЕЙД  няма право и няма да използва данните, предоставени му за тази цел, за други цели, например за директен маркетинг. Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни и целта на обработката е посочена в него (например за директен маркетинг), и не се покрива с целта, посочна в тази Декларация за поверителност на личните данни на субек